Category Archives: Uncategorized

PARTICIPACIÓ I METRÒPOLI. APROFUNDINT LA DEMOCRÀCIA METROPOLITANA

Projecte finançat per la Convocatòria DEMOC 2018, Generalitat de Catalunya

IP: Mariona Tomàs, Universitat de Barcelona

Objectiu del projecte

El 40% de la població catalana viu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), un espai de mobilitat i de mercat de treball format per 36 municipis i que agrupa 3,2 milions d’habitants. Aquest territori compta amb una institució, l’AMB, creada per la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya, encarregada de la prestació de serveis com el tractament de residus, l’aigua i el transport públic, i amb competències també en planificació urbanística, desenvolupament econòmic i cohesió social. Malgrat que la ciutadania es desplaça quotidianament pels municipis metropolitans, i rep serveis metropolitans, el seu referent en matèria de participació electoral i política, pels serveis i polítiques esmentats anteriorment, es fa estrictament a escala local.

En efecte, l’AMB és una institució de govern local amb un important pressupost i amb competències amb serveis claus pel funcionament dels municipis metropolitans, però amb una legitimitat indirecta que beu dels representants escollits a les 36 eleccions municipals. Això fa que, d’una banda, el procés de rendició de comptes per part de l’electorat es produeixi també de forma molt indirecta (sovint són els temes estrictament locals els que pesen més en les eleccions municipals) i, de l’altra, la percepció per part de la ciutadania que el procés d’elaboració de polítiques públiques a escala metropolitana sigui altament despolititzada i tecnocràtica.

L’objectiu d’aquest projecte és elaborar una caixa d’eines de participació metropolitanes i recomanacions sobre la viabilitat, la conveniència i el contingut d’una regulació específica en matèria de participació metropolitana, aconseguint a llarg termini millorar la qualitat i la legitimitat democràtica de l’AMB.

 

La qüestió de la legitimitat

La voluntat d’enfortir la legitimitat democràtica de l’Àrea Metropolitana està present en el preàmbul de la pròpia llei de l’AMB: “La institucionalització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona respon a la voluntat de millorar l’eficiència i l’eficàcia de les administracions que actuen en el territori metropolità, garantint la prestació d’uns serveis públics de qualitat, per mitjà de la configuració d’una administració propera i capaç d’incrementar la implicació i la participació ciutadanes en una realitat de continuïtat urbana, densitat demogràfica i característiques econòmiques i socials que ho facin necessari”. Aquesta voluntat també es manifesta en la definició dels seus principis generals: “Proximitat i participació ciutadana en la gestió i la prestació dels serveis públics” (article 1.4, lletra h). Tot i això, no es fan referències específiques a quins mecanismes han de fer-ho possible.

A nivell teòric es poden determinar diferents fonts de legitimitat democràtica (Scharpf, 1997, 1999; Papadopoulos, 2003). D’una banda, la legitimitat d’entrada (Input legitimacy), basada en la representació política, i de l’altra, la legitimitat de sortida o de rendiment (Output legitimacy), basada en l’eficiència en les respostes públiques als problemes. A aquestes dues fonts bàsiques cal afegir la transparència i rendició de comptes (Accountability) i la capacitat de donar resposta a les demandes ciutadanes (Responsiveness). L’Àrea Metropolitana de Barcelona té una font principal legitimitat: la “de sortida”, és a dir, la capacitat de gestionar serveis metropolitans de la forma més efectiva i eficient possible. A més a més, en termes de transparència i rendició de comptes s’han fet passos importants amb els canvis legislatius recents que afecten al conjunt d’administracions públiques, i específicament a l’AMB amb la recent creació de l’Oficina de Transparència.

Queden pendents, doncs, la legitimitat d’entrada, que es basa en processos d’elecció directa de representants (aspecte que s’allunya d’aquest projecte en concret) i la capacitat de resposta a les demandes ciutadanes, en el marc del que s’ha considerat l’àmbit de la democràcia participativa. Així, l’AMB té potencial per escalar les experiències en democràcia participativa que ja s’han realitzat als ajuntaments per tal d’enfortir una de les seves fonts de legitimitat. El nostre projecte s’entén en aquesta direcció i pretén oferir instruments pràctics per l’assoliment d’aquest objectiu.

 

La participació a escala metropolitana: una mirada comparada

Per poder fer aquesta anàlisi i recomanacions sobre les potencialitats i límits dels instruments participatius metropolitans, ens basarem en l’experiència de quatre entitats metropolitanes.

En primer lloc, analitzarem què s’ha fet en matèria de participació ciutadana a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, creada l’any 2010. D’entre les polítiques públiques desplegades els darrers anys, s’han iniciat tres plans d’àmbit metropolità que han estat elaborats amb processos de participació ciutadana: el Pla d’Actuació Metropolità el mandat 2015-19, el Pla Director Urbanístic Metropolità i el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana.

Per tenir idees a aplicar al cas català, ens centrarem en tres estudis de cas referents en l’aplicació d’eines participatives: el Distrito Metropolitano de Quito, la Communauté Métropolitaine de Montréal i la Métropole de Lille.

  • La Communauté Métropolitaine de Montréal va ser creada l’any 2001 i és un organisme de planificació metropolitana que inclou 82 municipis i gairebé 4 milions de persones. Una de les seves tasques principals és aprovar el Pla d’ordenació del territori, le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). El PMAD va entrar en vigor l’any 2012 i un dels mecanismes de seguiment que inclou de participació ciutadana és l’Agora métropolitaine, que se celebra cada dos anys. El procés de redacció del PMAD ja va incloure una sèrie de tallers de participació, i aquests s’han mantingut per fer el seguiment del Pla. És un bon referent per al cas de Barcelona, que té el procés de redacció del PDU.

 

  • La Métropole Européenne de Lille és una institució de coordinació supramunicipal creada per llei l’any 1966 però que s’ha anat adaptant als diversos canvis legislatius, el darrer dels quals fou l’any 2015, arran de la Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPAM, de 2014). La MEL compta amb 90 municipis, més d’un milió d’habitants i amb una assemblea d’elecció indirecta formada per 184 representants locals. La MEL intervé avui en àrees claus, com la planificació regional, el transport i la mobilitat, el desenvolupament digital, la cultura, el tractament de residus, el desenvolupament sostenible, l’aigua i sanejament, l’economia i ocupació, l’energia, l’espai públic i carreteres, habitatge, esport i Turisme. La MEL vol implicar els ciutadans en les decisions i desenvolupar la participació mitjançant reunions públiques, tallers participatius, consultes preliminars, consultes públiques, grans debats, etc. Un dels pilars de la participació de la MEL ha estat els instruments digitals, a partir del portal de participació https://participation.lillemetropole.fr.

 

  • El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito és un dels pocs governs metropolitans d’Amèrica del Sud. El seu naixement prové d’una llei especial del 1993 que va ser també incorporada i desenvolupada en la nova constitució del 2008 i té competències en planificació urbana, gestió de serveis bàsics, regulació del tràfic i transport, entre d’altres. A nivell territorial Quito està conformat per 31 parròquies urbanes i 34 parròquies rurals (Barris) i, a la vegada, aquestes parròquies estan agrupades en 8 Administracions zonals (Districtes), el que inclou un territori amb més de 2 milions de persones. A nivell de participació, ha desenvolupat diferents instruments innovadors al llarg del seu desenvolupament, com las veedurias ciudadanas (control ciutadà), els pressupostos participatius o la plataforma digital “Quito Decide”. Especialment interessant és el sistema assemblees ciutadanes en els diferents nivells territorials (barrials, zonals, metropolitanes) a l’hora d’incorporar i elevar les diferents demandes ciutadanes. Així, el Consell Metropolità el formen 80 representants provinents de les assemblees zonals.

 

Impacte esperat del projecte:

L’impacte principal que busca aquest projecte és una millora de la qualitat democràtica a l’AMB. Som conscients que es tracta d’un impacte a llarg termini, i que la democratització de l’AMB també necessita d’altres accions, però pensem que si realment es dissenyen unes normes i uns instruments adequats de participació ciutadana es pot avançar en aquesta línia. Gràcies a l’anàlisi comparada dels diversos casos internacionals tindrem les eines per pensar la participació ciutadana a l’AMB i fer una proposta viable i adaptada al context català. Els estudis que hem fet al GREL mostren que la ciutadania desconeix què és l’AMB i no té un sentiment compartit de “comunitat metropolitana” (Tomàs, 2018). Sense aquest sentiment és més difícil trobar l’interès pels afers metropolitans i participar en els tallers de participació que es fan des de l’AMB, per exemple els que s’han fet sobre el Pla d’Acció Metropolità o el Pla Director Urbanístic. Pensem doncs que uns bons instruments de participació ciutadana poden ajudar a construir aquest “demos metropolità” i a millorar la qualitat de la democràcia en el conjunt de l’AMB.

L’impacte d’aquest projecte també es realitza al si de les administracions públiques, en aquest cas l’AMB i els 36 municipis membres. En efecte, el fet de disposar d’unes bases per elaborar unes normes de participació metropolitanes i poder aplicar una caixa d’eines i instruments participatius tindrà un impacte positiu en diversos aspectes. En primer lloc, conèixer l’opinió de la ciutadania permet millorar el disseny de les polítiques metropolitanes, adequant-les a les necessitats ciutadanes i recollint la pluralitat d’aquestes. En aquest sentit, és fonamental que el disseny de les eines participatives permeti incloure a tota la ciutadania, sense discriminació de gènere, edat, origen o característiques socioeconòmiques. En aquest sentit, volem explorar la idoneïtat de la participació digital. En segon lloc, el fet de comptar amb una ciutadania que participa i que coneix la institució metropolitana també ajudarà a l’AMB a reforçar el seu rol polític i la seva raó de ser. En tercer lloc, esperem que el desenvolupament d’experiències participatives a escala metropolitana reforci també la participació a escala local, animant als diversos ajuntaments a desenvolupar més instruments de participació ciutadana.

Finalment, un darrer tipus d’impacte, diferent però igualment significatiu, és el que pot suposar la publicació dels resultats de la recerca en publicacions científiques d’abast i impacte internacional. Aquest tipus de publicacions donen visibilitat als equips de recerca catalans i també a la “marca Barcelona” (és a dir, a l’acumulació de coneixement sobre el cas barceloní, que és un referent en recerca de polítiques urbanes). Aquests resultats també es difondran en congressos internacionals, donant visibilitat a la feina realitzada.

 

Referències citades:

Papadopoulos, Y. (2003). “Cooperative forms of governance: problems of democratic accountability in complex environments”, European Journal of Political Research 42: 473-501.

Scharpf, F. W. (1997). “The problem-solving capacity of multi-level governance”, Journal of European Public Policy 4(4): 520-53

Scharpf, F. W. (1999). Governing in Europe: effective and democratic? Oxford: Oxford

Tomàs, M. (2018). “Els governs metropolitans d’elecció directa. Reflexions per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, Papers, Regió Metropolitana de Barcelona, n. 61: 52-59.

 

EL PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DE NOVIEMBRE DE 2016 Y LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE SERVICIOS PÚBLICOS: ANÁLISIS DE SU PLANTEAMIENTO Y PROPUESTA ALTERNATIVA

Comunicación para el “CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA”. Cuenca, 24-25 de enero de 2017.

Autor: José Luís Martínez-Alonso Camps.

RESUMEN: La comunicación analiza el planteamiento del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público (PLCSP) de noviembre de 2016 en relación con las diferentes tipologías de servicios: a) públicos y no públicos; y b) que conllevan prestaciones directas a los ciudadanos y que integran prestaciones para la Administración. Del análisis se concluye la necesidad de una clarificación conceptual y del régimen jurídico de las figuras contractuales de carácter prestacional, y se formula una propuesta alternativa al PLCSP que las reconduce a las tipologías de contratos siguientes: 1) de gestión de servicios públicos (con las modalidades de concesión, gestión interesada, concierto, arrendamiento y sociedad de economía mixta); 2) de servicios; y 3) de concesión de servicios no público.

Texto íntegro en el siguiente enlace: http://www.ub.edu/grel/ca/repositori

Este texto también ha sido publicado como:

Martínez-Alonso Camps, J.L. (2017): “El Proyecto de ley de contratos del sector público de noviembre de 2016 y la gestión contractual de servicios públicos: análisis de su planteamiento y propuesta alternativa”, publicat en el Diario del Derecho Municipal de Iustel (9.2.2017) y en La Administración al día del INAP (28.2.2017).

Y en “La Administración al Día” por el Instituto Nacional de Administración Pública, organismo del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

¿CÓMO SON, QUÉ OBJETIVOS Y QUÉ EFECTOS PRESENTAN LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES?

Revisió originàriament publicada a: OBSERVATORIO LOCAL N.º 17 Enero-Febrero 2017.

Autor de la revisió: Lluís Medir (investigador GREL, SGR 838)

Publicació: «Managing austerity: rhetorical and real responses to fiscal stress in local government», Public Money &Management 34:2, 99-106, 2014. Disponible a: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540962.2014.887517?scroll=top&needAccess=true

Autos: J. F. A. (Tom) Overmans y Mirko Noordegraaf, profesors de la Universitat d’Utrecht (Països Baixos).

SÍNTESIS DE LA IDEA

Resumen: El trabajo es una aportación relevante a la clasificación y conocimiento de las medidas de austeridad que los ayuntamientos han estado desarrollando desde 2007. El trabajo permite tomar decisiones mejor fundamentadas y reflexionar sobre las estrategias y objetivos que conseguir con las medidas de austeridad, al menos hasta que el ciclo de dichas políticas llegue a su fin.

El artículo es una excelente revisión de la literatura existente sobre los tipos, efectos y objetivos de las medidas de austeridad que pueden adoptar los gobiernos locales para reducir sus gastos y los déficits acumulados o estructurales. Los autores parten de una profunda sistematización de los Trabajos previos sobre el tema y lo aplican al estudio de ocho municipios holandeses, complementándolo con 15 entrevistas en profundidad y una extensa revisión de documentos y presupuestos locales.

Según los autores, las organizaciones públicas están entrando en una era de recortes del gasto público y austeridad, caracterizada por una permanente dinámica de ingresos sustancialmente más bajos que en el pasado. Así, el principal objetivo del artículo es aportar una mejor comprensión de las respuestas de las organizaciones públicas a la austeridad, así como identificar aquellas respuestas que tienen potencial innovador.

A pesar de la profunda revisión realizada, los autores destacan que la mayoría de las publicaciones carecen de definiciones claras de los conceptos, lo que dificulta describir y explicar las medidas de austeridad implementadas por los gobiernos locales. Además, las respuestas de las organizaciones ante circunstancias contextuales distintas –específicamente las financieras–, dependen a su vez de las expectativas y objetivos de las mismas organizaciones.

Sin embargo, las respuestas a la austeridad tienen similitudes esenciales, puesto que todas ellas están destinadas a restablecer el equilibrio entre ingresos y gastos. Así, la gestión de la austeridad se define como: «las respuestas ejecutivas y de gestión, dirigidas a restablecer el equilibrio fiscal, en el contexto de la creciente demanda de servicios públicos y expectativas (políticas y públicas) del desempeño de las organizaciones». De esta manera, las medidas de austeridad pueden implicar, a la vez, cambios en los servicios públicos, pero también en el rendimiento de las organizaciones.

Los autores identifican cuatro conceptos claves para manejar la austeridad: Decline, Cutbacks, Retrenchment y Downsizing. Estas cuatro respuestas se pueden situar en dos dimensiones diferentes de carácter opuesto. Así Decline y Cutbacks estarían en la dimensión «estabilidad» y Retrenchment y Downsizing estarían en la del «cambio». Tambien se pueden clasificar en medidas fiscales o medidas organizativas.

Por un lado, en el declive (Decline), que se trataría de un tipo de medida organizativa, las organizaciones tienden a «disminuir». Ésta es una de las recetas clásicas ante toda crisis: se trata de una reacción de gestión pasiva a una circunstancia ambiental desconocida. Las organizaciones entran en el estado de declive cuando no prevén, no reconocen, evitan, neutralizan o se adaptan pasivamente a las presiones, externas o internas, que amenazan su supervivencia. Algunos ejemplos de medidas son reducciones de personal, de rentabilidad, de presupuesto o de demanda de productos y servicios.

Por otro, en las reducciones (Cutbacks), que son medidas de tipo fiscal, la gestión de la austeridad significa gestionar el cambio organizacional hacia niveles más bajos de consumo de recursos y de actividad organizativa. Las medidas de reducción consisten principalmente en ajustes temporales para restablecer el equilibrio fiscal, en lugar de medidas que contribuyan a la viabilidad a largo plazo de la organización. Los recortes suelen tener una fuerte orientación fiscal. Por ejemplo, jubilaciones, congelación de contrataciones, cortes «tipo salami» indiscriminados a servicios o los presupuestos de crecimiento cero son medidas de reducción que no reforman la organización en profundidad.

En tercer lugar, la racionalización (Rentrenchment) implica una respuesta proactiva, que se centra en la generación de nuevos recursos, por lo general mediante impuestos, tasas o una redistribución distinta de los recursos existentes. Se configura como respuesta fundamentalmente fiscal, tendente a la mejora de la eficacia, y enfocada predominantemente a reorientar niveles de gasto sin cambios de políticas.

Finalmente el Downsizing, o reducción del tamaño, es considerada como una estrategia para mejorar el desempeño organizacional, restaurando y ajustando su funcionamiento. En este paquete de estrategias, ‘reducir’ significa «un conjunto intencionalmente establecido de actividades diseñadas para mejorar la eficiencia y el desempeño de la organización que afectan el tamaño de la fuerza de trabajo, los costes y los procesos de trabajo de una organización». Así, generalmente se trata de ajustes organizativos y personales para optimizar los resultados. Mientras que el funcionamiento, los cambios tecnológicos y las reformas de la estructura de las organizaciones permanecen inalterados cuando se producen «cutbacks» y «retrenchment», la reducción del «downsizing» está fuertemente asociada con el cambio organizacional.

Finalmente, los municipios estudiados utilizaron un total de 609 medidas de austeridad entre 2012 y 2013; de ellas, 220 fueron «cutbacks», 183 fueron «decline», 125 «retrenchment» y 81 «downsizing». Los resultados demuestran que las medidas de austeridad que se toman en mayor medida son de naturaleza fiscal, con la idea de ajustar lo más rápido posible las cuentas, pero con una deficiente perspectiva estratégica. Se ve también un segundo patrón de comportamiento en relación con la voluntad de primar la estabilidad organizacional al cambio. Los resultados muestran, sin embargo, una gran variación entre las ciudades. En cualquier caso, a pesar de la retórica de cambio y modernización expresada en las entrevistas y documentos políticos, la mayor parte de medidas efectivamente adoptadas tienden precisamente a lo contrario.

 

El impacto electoral de la corrupción para un partido es mayor si éste la reconoce

Revisió originàriament publicada a Observatorio Global ideas globales para el gobierno local núm 13

Autor de la revisió: Lluís Medir (investigador GREL, SGR 838)

Publicación: «Why do voters forgive corrupt mayors? Implicit exchange, credibility of infor-mation and clean alternatives», Local Government Studies, 1 de marzo de 2016.

Autores: Jordi Muñoz (Universitat de Barcelona), Eva Anduiza (Universitat Autònoma de Barcelona) y Aina Gallego (Instituto Barcelona de Estudios Internacionales)

SÍNTESIS DE LA IDEA

Este artículo viene a complementar, desde el punto de vista de los ciudadanos, las recientes aproximaciones a la relación existente entre resultados electorales y corrupción política a nivel local. Recientemente ya se han reseñado dos aportaciones fundamentales sobre esta materia en el Observatorio Local (n.º 7): Elena Costas analizaba en ellos los limitados efectos en España de los escándalos de corrupción sobre el porcentaje de voto en la elección de los alcaldes. Pues bien, este artículo de Muñoz, Anduiza y Gallego se basa en los mecanismos concretos que llevan a los votantes a ser más permisivos con los alcaldes presuntamente corruptos.

En general, el artículo se interroga sobre los micromecanismos individuales que pueden explicar las limitadas consecuencias electorales de los escándalos de corrupción en España. En democracias fuertes y consolidadas como la española, donde la libertad de información y opinión, junto con la estabilidad institucional, están garantizadas, no deja de ser paradójica la débil respuesta de los electores ante los presuntos casos de corrupción a nivel local. Los autores plantean
que la identificación o cercanía de los votantes hacia un determinado partido político funciona como «amortiguador» del castigo electoral a la corrupción, y que dicha «amortiguación» funciona a su vez a través de tres mecanismos teóricos posibles: el intercambio explícito, el descrédito de la información y la falta de alternativas creíbles.

El primero de los mecanismos consistiría en argumentar que los votantes tienden a no castigar tan severamente a aquellos alcaldes que presentan buena gestión en su actividad política. Los autores llaman Implicit Exchange a este mecanismo según el cual los votantes tienden a no penalizar a los políticos que consiguen, por ejemplo, un sostenido crecimiento económico local o una distribución
de la riqueza eficiente. Su primera hipótesis establece que el apoyo a políticos sospechosos de corrupción es más fuerte cuando hay crecimiento económico generalizado y bienestar local.

El segundo de los mecanismos lo denominan Credibility of Information, según el cual la reacción a los casos de corrupción está condicionada por la credibilidad y la fuente informativa. La idea que subyace al término es que los ciudadanos tenderán a no creer las acusaciones de corrupción si las noticias provienen de rivales políticos. La segunda hipótesis establece que la corrupción afecta más al voto si el propio partido la reconoce y, por el contrario, afecta menos si el partido del alcalde rebate los argumentos de corrupción.

Finalmente, estudian un mecanismo que etiquetan como Lack of clean alternatives según el cual si los votantes perciben que los distintos candidatos son similares en términos de corrupción política, no existe razón para penalizar a su alternativa preferida. Así, la tercera hipótesis implica que los votantes votarán a «su» candidato, presuntamente corrupto, cuando los demás aparezcan también
como potencialmente corruptos.

La principal aportación del artículo sin duda es la metodología seleccionada para testar los tres micromecanismos aludidos. Los autores plantean un experimento donde los entrevistados tienen asignada aleatoriamente una de las distintas hipotéticas presentaciones en relación con la situación política de su candidato a alcalde, para posteriormente pedirles la probabilidad de votar a ese
candidato en una escala de 0 (nada) a 10 (toda probabilidad). Así, es de esperar que las diferencias observadas entre los grupos tan sólo sean debidas a la información de que se les ha provisto. Se generan hasta seis escenarios distintos, dos para cada uno de los micromecanismos, donde se generan estímulos contrarios para cada par de alternativas.

Los resultados muestran que, a pesar de que las probabilidades de voto son muy bajas en todos los casos, hay dos micromecanismos que sí parecen generar diferencias: el del Implicit Exchange y el de la credibilidad de la información. En ambos casos, la existencia de crecimiento económico e información sesgada o partidista sobre la corrupción implican probabilidades de voto significativamente
distintas y superiores para los alcaldes presuntamente corruptos. Sin embargo, no se observan diferencias para sustentar la hipótesis de falta de alternativas políticas como inhibidor del castigo electoral de los alcaldes presuntamente corruptos.

A pesar de la novedad y originalidad de los resultados, y el avance científico que significan, los mismos autores reconocen que son difícilmente generalizables a la población más allá del grupo experimental. Algunas desviaciones de la muestra experimental, que sobrerrepresenta a los sectores con más formación y más jóvenes, así como las limitaciones derivadas de la identificación partidista de los individuos y los problemas de «deseabilidad» social de las respuestas (difícilmente las personas admiten que podrían votar a un alcalde presuntamente corrupto), son límites que sólo se pueden superar con más investigaciones al respecto.

Opiniones y argumentos defendidos por investigadores del GREL son confirmados por el Consejo de Estado

En octubre de 2015, José Luis Martínez-Alonso Camps publicó un artículo  en la Revista General de Derecho Administrativo y también presentó alegaciones personales al anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público. Posteriormente, sus observaciones se reconocen en el Dictamen del Consejo de Estado (DCE) de marzo de 2016. A continuación se encuentra la evidencia:

“MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES: PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS”. Revista General de Derecho Administrativo, núm. 40, octubre 2015.

RESUMEN: A partir de la necesaria transposición de las Directivas Comunitarias 2014/23 y 24/UE, el artículo aborda el estudio del Anteproyecto de Ley de Contratos de Sector Público (ALCSP) de abril de 2015 y de su propuesta de desaparición del contrato de gestión de servicios públicos (CGSP), con una especial incidencia en el ámbito local, a partir de la sujeción a la concesión de servicios de la explotación de servicios públicos en que se transfiera el riesgo operacional al concesionario, y la reconducción al contrato de servicios de la gestión de los servicios en que no se produzca tal transferencia. Como alternativa a esta reconducción se plantea el mantenimiento del CGSP, en sus modalidades de gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta, actualizando su régimen jurídico e introduciendo las exigencias sobre publicidad comunitaria y recurso especial de contratación, dando así cumplimiento a las Directivas y conservando un régimen jurídico unitario para la gestión contractual de los servicios públicos.

Se puede encontrar el artículo completo aquí

El referido artículo se centra en el ALCSP de abril de 2015, cuyo texto se sometió al trámite de información pública y es accesible en el siguiente enlace. Respecto de dicho texto presenté alegaciones que, en esencia, coincidían con el del artículo luego publicado en la RGDA y que planteaba las discrepancias con el ALCSP que se han avanzado en el resumen.

Encontrarán las alegaciones aquí

A finales del mes de octubre de 2015 se dio noticia de que por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) había sido remitido al Consejo de Estado el texto del ALCSP para su dictamen preceptivo (ex LO 3/1980, del Consejo de Estado, art. 21.2). A diferencia del de abril, este ALCSP de octubre de 2015 no fue publicitado. Ello no obstante, previo ejercicio del derecho de acceso a la información pública (L 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, art. 12 y ss), obtuve dicho texto:

Resolución de acceso aquí  y anteproyecto

La página web del Consejo de Estado informó que, en la sesión del 10.3.2016, el Pleno de dicho órgano consultivo había despachado el Dictamen núm. 1116/2015, referido al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. No se tiene constancia de que el Dictamen se haya hecho público. Es por ello que, previo ejercicio del derecho de acceso ante el MINHAP, obtuve su texto:

Resolución de acceso y Dictamen del CE aquí  

Por lo que se refiere a la gestión contractual de servicios públicos, el Dictamen del Consejo de Estado (DCE) de marzo de 2016 acoge las tesis y reproduce consideraciones y argumentos contenidos en mis alegaciones de mayo de 2015 y en el artículo de octubre de 2015 (véanse las páginas 72 a 80 y 246 a 248 del DCE y las páginas 17 a 28 y 37 a 39 del artículo y 17 a 28 y 33 y 34 de las alegaciones).

José Luis Martínez-Alonso Camps (investigador del GREL)

Barcelona, 25 de abril de 2016

El Alcalde en Europa. 2a edición.

La Universitat de Barcelona (UB-GREL) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) lideran en España el grupo internacional Political Leaders in European Cities. La reedición de este proyecto pretende renovar y actualizar el conocimiento generado en su primera edición, en el año 2003 y cuenta con el apoyo del Proyecto RefLoc, “Una nueva arquitectura local: eficiencia, dimensión y democracia”: Proyectos de I+D+I(CSO2013-48641-C2-2-R)

Para ello, elos equipos de la UB y la UAM son los encargados de la administración en España de un cuestionario a todos los alcaldes de municipios mayores de 10.000 habitantes en 2014, coordinados por la Universidad de Florencia, concretamente por la Cattedra Jean Monnet ‘La citta’ nell’integrazione europea’.  Este ambicioso proyecto aborda un conjunto de dimensiones políticas que se centran en el papel del alcalde, la representación política y la carrera política en el ámbito local.  Se trata de un estudio comparativo internacional que engloba municipios de 27 países (1) .
Los datos recogidos se analizan exclusivamente sobre una base cuantitativa, sin ninguna posible referencia a los encuestados individuales.

UB-UAM

(1) La lista completa es: Austria, Belgium, Cyprus, Czeck Republic, Finland,, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom.

Paper presented in #ecprjs15 Austerity measures and budget impact in municipalities: from political claims to empirical evidences

Austerity measures and budget impact in municipalities: from political claims to empirical evidences

Lluís Medir Tejado (UB)
Esther Pano (UB – Pi i Sunyer)
Jaume Magre (UB – Pi i Sunyer)
Abstract.
Europe and particularly the southern countries are undergoing a severe economic crisis that has renewed debates about the available strategies to economize their public resources in order to reduce the deficit. In this framework political leaders, both in the national and in the local level, have launched a wide range of different strategies aimed at diminish spending in a very short term. According to a generally accepted political discourse, relevant and drastic actions should be taken to warrantee economic and financial sustainability in times of austerity.
In this article we explore the main measures adopted by municipalities in order to examine their impact in budgetary terms. We firstly identify the most frequently implemented mechanisms including structural changes into the field of the political architecture (remunerations of the mayors, and other political staff, for instance), reorganisation of the public services (both from the input as for the output perspective) and operational economic restructuration (control and fiscal actions). Once identified and quantified, we monitor the presence and extent of each set of policies with a view to analysing their performance and effective impact and drawing hypothetical patterns of behaviour. Our main objective is to analyse the relation between concrete measures, mainly based on general political claims, and effective economic impact.
Data was gathered by launching a questionnaire targeted to the administration and economic chief (Interventor) so as to identify the local austerity measures in 2013. Information about the municipal budgets for the years 2011, 2012 and 2013 is also used with the purpose of operationalizing economic impact. The questionnaire was included into the project “Local Government Observatory” coordinated by the Pi i Sunyer Foundation, covering 620 municipalities in Catalonia with population above 500 inhabitants.

Keywords: local governments, mayoral leadership, austerity measures, budget cuts.

Las elecciones locales en Grecia, ¿un avance de los cambios en el sistema de partidos?

Revisió originàriament publicada a Observatorio Local ideas globales para el gobierno local núm 6.

Autor de la revisió: Lluís Medir (investigador GREL, SGR 838)

Publicación: «The 2014 Local Elections in Greece: looking for Patterns in a  Changing Political System», South European Society and Politics, enero de 2015.Yannis Tsirbas es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la National & Kapodistrian University of Athens.

SÍNTESIS DE LA IDEA

En mayo de 2014 tuvieron lugar en Grecia, a la vez que las elecciones europeas, las elecciones locales que se configuraban como fundamentales para la legitimación del conjunto del sistema político en cuestión desde 2012. El autor las analiza como «elecciones de segundo orden», aunque lo hace para delimitar el impacto que tuvieron en el sistema de partidos y en las «nuevas formas» de la política en tiempos de crisis profunda y deslegitimación política.

Las elecciones se presentaban atravesadas por una fractura fundamental: los partidos a favor del memorando de la UE, el FMI y el Banco Mundial, y los que no. Los partidos favorables (ND y PASOK, fundamentalmente) aportaron argumentos relacionados con el fin cercano de la crisis y el acabamiento de los sacrificios. Por el contrario, los partidos antimemorando (SYRIZA, KKE, To Potami…) reforzaron aspectos como el crecimiento de las desigualdades y la inutilidad de las medidas de austeridad para mitigar el sufrimiento.

Como muestra de la debilidad de los partidos tradicionales, de los 325 municipios griegos, en tan sólo 45 se presentaron alcaldes con afiliación partidista nacional directa, mientras que en 2010 habían sido 150 y una gran mayoría en elecciones locales anteriores. Además, los partidos promemorando jugaron a la «municipalización» del voto, mientras que los contrarios apostaron por la «nacionalización» como estrategia de campaña electoral.

La participación en 2014 aumentó ligeramente en la primera vuelta y de forma notable en la segunda. Además, se produjo una renovación sin precedentes de los miembros de los consistorios, un 71 % del total de los miembros, y tan sólo ganó la elección el 40 % de los alcaldes que se presentaban a la reelección. Únicamente se eligieron 40 alcaldes de los que se presentaban bajo las siglas de algún partido nacional, de un total posible de 325. Muchos perfiles de los nuevos alcaldes indican un modelo más alejado de los partidos: pragmáticos, exhibiendo sentido común y valores posmaterialistas, más que la clásica división izquierda-derecha. En algunos municipios se observaron candidatos «berlusconizados » y antipolíticos.

El autor también analiza los distintos escenarios de voto para los distintos partidos en función del nivel de gobierno, y concluye que, para partidos como ND y PASOK, la existencia de redes locales históricamente bien establecidas, así como la visibilidad de sus candidatos locales, situó sus resultados en las elecciones locales en niveles parecidos a las regionales o europeas. Por el contrario, partidos como SYRIZA, que no contaba con élites locales consolidadas, doblaron su voto en las europeas en relación con las locales.

Las elecciones locales griegas se caracterizaron, pues, por el incremento de la volatilidad, de los votos en blanco y nulos, así como por la aparición de pequeños nuevos partidos. Los partidos promemorando resistieron gracias a su honda implantación territorial, mientras que los partidos como SYRIZA tuvieron más dificultades para trasladar su discurso a la arena local. El gran recambio de élites políticas, sin embargo, abre la puerta a nuevas formas de hacer política y consolida parte del movimiento iniciado en las elecciones parlamentarias de 2012.

Las próximas elecciones locales españolas podrían reflejar algunos de los patrones mostrados en Grecia en cuanto al ciclo electoral, el anticipo de los resultados nacionales y la implantación de nuevos partidos políticos. En relación con el momento de los comicios y su posición dentro del ciclo electoral general, el artículo apunta la idea de que las elecciones locales de 2014, a pesar de coincidir con otras elecciones y de estar configuradas temporalmente como una primera vuelta de las generales del pasado enero de 2015, mantienen su propia lógica política, mostrando patrones de voto marcadamente distintos según el partido político y la arena electoral.Además, en lo concerniente a la capacidad predictiva de los resultados, las elecciones locales griegas no anticiparon los resultados de las generales de 2015, ni la clara victoria de SIRIZA ni el hundimiento radical del PASOK. Sí constataron la debilidad electoral de los nuevos partidos políticos emergidos de la crisis, a causa de sus dificultades de articulación a nivel local. Finalmente, los resultados de las elecciones locales sí consolidaron con claridad algunas tendencias de cambio profundas de las élites políticas locales, así como la solidificación de los cambios del sistema de partidos griego.

Millora urbana i millora de la percepció de la salut. Revisió de literatura per Observatorio Local Nº4

Revisió originàriament publicada a OBSERVATORIO LOCAL N.º 5 Noviembre- Diciembre 2014.

Autor de la revisió: Lluís Medir (investigador GREL, SGR 838)

Publicación: «The effects of an urban renewal project on health and health inequalities: a quasi-experimental study in Barcelona», Journal of Epidemiology & Community Health, vol. 68 (2014), pp. 811-817. Roshanak Mehdipanah, Maica Rodríguez-Sanz, Davide Malmusi, Carles Muntaner, Èlia Díez, Xavier Bartoll y Carme Borrell son investigadores de la Agència de Salut Pública de Barcelona.

SÍNTESIS DE LA IDEA

Resumen: Este pionero artículo establece por vez primera una relación entre la mejora urbana y la mejora de la percepción de la propia salud de las personas. A partir de un trabajo empírico de diseño casi experimental, los autores demuestran que es posible observar mejoras de la percepción de la propia salud entre los habitantes de aquellos barrios o zonas «tratados» por las actuaciones integrales del Programa Barris establecido por la Llei de Barris catalana, frente a los que no, así como una disminución de la brecha de salud entre clases sociales.

En la pasada década, el Programa de Barris del Gobierno de la Generalitat de Catalunya financió municipios que presentaron proyectos de renovación urbana integral en barrios desfavorecidos (mejoras físicas, sociales y económicas de los distintos espacios habitacionales). El objetivo de la investigación es evaluar los efectos de esta ley sobre las desigualdades percibidas en la propia salud de los residentes en los barrios intervenidos en la ciudad de Barcelona. El estudio, además, incorpora la variable «desigualdad» en la percepción de la salud en función de la clase social del individuo entrevistado, en este caso medida como «trabajadores manuales» frente a «trabajadores no manuales» (siguiendo la clasificación establecida en la clasificación nacional de ocupaciones).

Uno de los atractivos principales del artículo es que el trabajo empírico que lo fundamenta se basa en un diseño cuasiexperimental: se comparan adultos residentes en los cinco barrios en los que se intervino en Barcelona de 2004 a 2011 (Roquetes, Santa Caterina, Poble Sec, Ciutat Meridiana y Trinitat Vella), con los de ocho barrios con características socioeconómicas similares donde no intervino el programa. El artículo utiliza la Encuesta de Salud de Barcelona para medir la autopercepción de la salud de los entrevistados en dos momentos previos a la intervención (2001 y 2006) y en uno posterior a la misma (2011), y se limita a las respuestas de aquellos que aseguran haber vivido en el barrio durante más de 5 años, lo que garantiza de este modo su adecuación al estudio. Una vez determinados los grupos «pre» y «post», se utilizaron modelos de regresión de Poisson estratificados por sexo para calcular las razones de prevalencia, comparando 2011 con 2006 y 2001. Más tarde, se replicaron los análisis estratificados por clase social para estudiar la evolución de las desigualdades percibidas en salud en función de la pertenencia a una u otra clase
social.

Los resultados muestran que, en los barrios en los que el programa se aplicó, los encuestados de ambos sexos disminuyeron de forma significativa la mala percepción de la salud, mientras que no se produjeron cambios significativos en el grupo de comparación. En el mismo análisis realizado por clase social, la mejora significativa se observó en las clases más modestas: aumentó la autopercepción de la propia salud en el grupo de manual de los barrios intervenidos en ambos sexos, lo que resulta directamente en una disminución de las desigualdades en salud percibida. Resultados similares se observaron en relación con la percepción del estado de salud mental de las mujeres, mientras que, en los hombres, esta percepción empeora en ambos grupos de vecinos, pero sobre todo en el grupo de comparación. Así pues, estas actuaciones integrales tuvieron un efecto positivo en la percepción de la salud de los ciudadanos y parecen haber conseguido promover mejoras, en especial en la autopercepción de la salud mental de ambos sexos y, sobre todo, entre las clases sociales más desfavorecidas, lo que favorece la disminución de la desigualdad en la salud.

Transparència i Participació. Revisió de literatura per Observatorio Local Nº3

Revisió originàriament publicada a OBSERVATORIO LOCAL N.º 3 Septiembre- Octubre 2014.

Autor de la revisió: Lluís Medir (investigador GREL, SGR 838)

«The relationship between transparent and participative government: A study  of local governments in the United States», International Review of  Administrative Sciences, n.º 78, 1 (2012), pp. 93-115. Autor: Eric W. Welch es profesor adjunto y director del Science, Technology and Environment Policy Lab de la Universidad de Illinois en Chicago.

SÍNTESIS DE LA IDEA

“Más participación genera más transparencia, pero no a la inversa”

Uno de los principales lugares comunes respecto a la participación política y la transparencia es que la relación entre ambas es positiva y robusta. El artículo se encarga de matizar esta aseveración mediante un trabajo empírico riguroso que demuestra que la relación entre ambas variables depende del sector de política pública de que se trate, de los interesados que participan y de determinados aspectos organizativos de las instituciones públicas implicadas.

Transparencia y participación presentan un fuerte contenido normativo y generalmente se cree que, a mayor cantidad de una, se producirá un aumento de la otra de forma indefectible. El artículo define «transparencia» como la puesta a disposición pública de información gubernamental que permite a los ciudadanos monitorizar y controlar el trabajo interno, las decisiones y el rendimiento de las distintas unidades. Asimismo, define «participación» como la inclusión de los interesados y los ciudadanos en el proceso de decisión, de forma que su implicación se refleje en la política pública que se adopta finalmente. El sustento empírico del artículo se basa en el análisis estadístico de las respuestas a un cuestionario realizado en 2010 a más de 900 responsables políticos de cinco áreas de los gobiernos locales en EE UU (alcaldía, acción social, economía, policía y parques y jardines).

Los resultados demuestran que, si bien es cierto que más participación genera más transparencia, no ocurre lo mismo a la inversa, pues más transparencia no se traduce en un aumento de la participación. Además, constata que aquellos servicios más activos políticamente (alcaldía o acción social) son más participativos y menos transparentes, mientras que aquellos configurados más bien como «prestadores de servicios» son más transparentes que participativos. La transparencia permite a los ciudadanos controlar las actividades gubernamentales y, si se observan irregularidades, actuar en defensa de sus intereses. Por el contrario, la participación busca integrar a los ciudadanos en la decisión gubernamental más que ofrecer información de cómo cumplen sus instituciones.

El artículo concluye destacando que las organizaciones públicas hacen un uso estratégico de la transparencia y de la participación, puesto que estas dos atribuciones se configuran, en realidad, como dos instrumentos distintos y complementarios de la rendición de cuentas, de la apertura institucional y de la forma de dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos.